Algemene voorwaarden

Bekijk hieronder onze algemene voorwaarden

A.      ALGEMEEN

1.      Behoudens in het geval van een uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, bestellingen, alle daaruit voortspruitende leveringen, aannemingswerken en alle facturatie met, bij of vanwege SMART SECURE WAREHOUSING BVBA beheerst door de hierna vermelde voorwaarden.

2.      SMART SECURE WAREHOUSING BVBA is een onderneming gespecialiseerd in logistiek en beveiliging dat zich onder andere bedrijfsmatig bezighoudt met dienstverlening op het gebied van reiniging van motorvoertuigen. SMART SECURE WAREHOUSING BVBA houdt zich bezig met het ondernemingsnummer 0840.116.604 en heeft haar zetel gevestigd te 8380 ZEEBRUGGE, Karveelstraat 40.

3.      Behoudens uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben onderstaande contractvoorwaarden voorrang op de contractvoorwaarden voorkomende op de documenten van de medecontractant en dienen deze laatste als niet bestaande te worden beschouwd.

4.      De klant erkent van deze voorwaarden kennis te hebben genomen in al haar geschreven bepalingen.  De klant bevestigt dat hij/zij deze algemene voorwaarden aanvaardt door het enkele feit met SMART SECURE WAREHOUSING BVBA te onderhandelen en/of een bestelling te plaatsen en/of een overeenkomst te sluiten. De klant erkent dat deze voorwaarden de integrale tekst uitmaken van het tussen partijen tot stand gekomen akkoord, en dat alle voorgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen of afspraken tussen partijen vernietigd en vervangen worden door de hierna vermelde voorwaarden.

5.      Eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

 

B.      DE PRIJS

1.       De prijs vermeld op de offerte door SMART SECURE WAREHOUSING BVBA zijn steeds vrijblijvend, met uitzondering van het geval waarin uitdrukkelijk werd gestipuleerd dat zij definitief zijn. SMART SECURE WAREHOUSING BVBA behoudt zich het recht voor deze te wijzigen, behoudens in het geval tussen partijen werd overeengekomen omtrent een vaste prijs.

2.       De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. De koper zal aan SMART SECURE WAREHOUSING BVBA telkens de overeengekomen prijs voor de bestelling betalen, zonder enige afhouding of korting, tenzij indien dit schriftelijk anders zou zijn overeengekomen tussen partijen.

3.       Tarieven door SMART SECURE WAREHOUSING BVBA meegedeeld met het oog op dienstverlening kunnen weergegeven worden per werkuur.  

 

C.      ORDERS

1.       Eenmaal de klant een order heeft gegeven, dan wel een offerte heeft aanvaard, kan deze bestelling door de klant niet worden herroepen of gewijzigd zonder schriftelijk akkoord van SMART SECURE WAREHOUSING BVBA. In geval van annulering is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van de prijs van de bestelling. Zijn goederen reeds in bewerking genomen of verzonden, dan is annulering van de koopovereenkomst door de koper uitgesloten.

 

D.      TERMIJNEN EN KLACHTEN

1.       De door SMART SECURE WAREHOUSING BVBA opgegeven leverings- of uitvoeringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd.

2.       Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.

3.       De klant dient eventuele klachten omtrent de gepresteerde diensten en geleverde producten middels aangetekende zending ter kennis brengen van SMART SECURE WAREHOUSING BVBA  binnen een termijn van drie werkdagen na uitvoering/levering. Bij gebreke aan dergelijke melding binnen de vooropgestelde termijn, wordt de klant verondersteld de uitvoering van de werken/ de prestaties / de producten te aanvaarden als zijnde correct en conform de overeenkomst. 

4.       Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.

 

E.       ONDERAANNEMING

1.       SMART SECURE WAREHOUSING BVBA behoudt zich het recht voor de werken geheel of gedeeltelijk uit te voeren in onderaanneming.

 

F.       BETALING

1.       Facturen zijn contant betaalbaar ten burele van SMART SECURE WAREHOUSING BVBA, dan wel via bankoverschrijving op één van de rekeningnummers BE33 0017 8802 5046 (BNP PARIBAS FORTIS) of BE36 3630 9316 2981 (ING) binnen een termijn van acht dagen na factuurdatum.

2.       Bij gebreke aan volledige betaling op de vervaldag van de factuur, zal van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een contractuele moratoire intrest verschuldigd zijn ten bedrage van 1% per maand, waarbij elke aangevangen maand als een volledige maand zal worden aanzien. Daarnaast zal, in geval van laattijdige betaling, tevens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op het openstaand factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR en een maximum van 2.500 EUR.

3.       Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen binnen de vooropgestelde termijn op te schorten of te vertragen. 

 

G.      AANSPRAKELIJKHEID

1.       SMART SECURE WAREHOUSING BVBA is verzekerd bij AXA Belgium (polisnummer 720183810) voor schade ontstaan door fouten van haar aangestelden of gebreken aan de installatie, doch kan hoogstens aansprakelijk zijn voor een maximum van 1.500.000,00 EUR, behoudens opzet of grove schuld. SMART SECURE WAREHOUSING is niet aansprakelijk voor voorafbestaande schade die door het gebruik van de installatie zou worden blootgesteld of verergerd.

2.       De klant zal aansprakelijk zijn voor eigen schade en voor schade toegebracht aan SMART SECURE WAREHOUSING BVBA, aan aangestelden of aan andere gebruikers, die zou ontstaan door het verkeerd gebruik van de installaties, het niet opvolgen van instructies of door het laten wassen van een ongeschikt voertuig. De klant is zelf aansprakelijk voor spiegels, antennes, ruitenwissers, mistlampen, spoilers, accessoires en modificaties, en dient zelf in te staan voor het inklappen, inschuiven of verwijderen van dergelijke. Het wassen van voertuigen met bestickering gebeurt steeds op eigen risico van de klant.

3.       In geval van overmacht is SMART SECURE WAREHOUSING BVBA nooit aansprakelijk, noch voor directe, noch voor indirecte schade.

4.       Eventuele schade waarvoor de klant SMART SECURE WAREHOUSING BVBA aansprakelijk acht, dient voor het verlaten van de faciliteiten van SMART SECURE WAREHOUSING BVBA of binnen een termijn van 24 uur aan SMART SECURE WAREHOUSING BVBA worden medegedeeld.

5.       Bij vermeende aansprakelijkheid van SMART SECURE WAREHOUSING BVBA kan SMART SECURE WAREHOUSING BVBA niet instaan voor vergoedingen na herstellingen die zijn uitgevoerd door een derde, voor zover deze werkzaamheden zijn verricht zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring door SMART SECURE WAREHOUSING BVBA.

 

 

 

H.      EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO-OVERDRACHT

1.       In afwijking van artikel 1583 B.W. zal het eigendomsrecht over alle goederen voorbehouden blijven aan  SMART SECURE WAREHOUSING BVBA tot de algehele betaling van zowel de hoofdsom als de verschuldigde intresten, schadebedingen en kosten door de klant. Tot aan de eigendomsoverdracht is het de klant verboden de goederen in pand te geven, of hun vrije beschikking door één of andere gestelde zekerheid te beperken of teniet te doen ten nadele van SMART SECURE WAREHOUSING BVBA. De koper is evenwel vanaf levering verplicht de goederen tegen elk risico te verzekeren en te bewaren.

2.       De klant erkent uitdrukkelijk dat SMART SECURE WAREHOUSING BVBA over een revindicatierecht beschikt dat in de ruimste zin van de door wet en reglementen voorziene mogelijkheden kan uitgeoefend worden.

 

I.        BEVOEGDHEIDSBEDING EN TOEPASSELIJK RECHT

1.       Op alle overeenkomsten, offerten, bestellingen, alle daaruit voortspruitende leveringen en aannemingswerken, en alle facturatie is het Belgisch Recht van toepassing.

2.       Eventuele disputen omtrent de overeenkomsten, offerten, bestellingen, alle daaruit voortspruitende leveringen en aannemingswerken, en alle facturatie zal worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank van rechtsgebied Brugge.  SMART SECURE WAREHOUSING BVBA kan dan ook enkel in rechte worden aangesproken voor de rechtbank van het rechtsgebied waar zijn maatschappelijke zetel is gevestigd.